Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BROUWER & LAW ADVOCATUUR B.V.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Brouwer & Law Advocatuur B.V. aanvaarde opdrachten (hierna: “Opdrachtnemer”) en op alle relaties tussen Opdrachtnemer en zijn cliënten (“Opdrachtgever”).
 2. Brouwer & Law Advocatuur B.V. (tevens handelend onder de naam “Brouwer & Law”) is gevestigd in Ouderkerk aan de Amstel en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34350567. Het bezoekadres en postadres van Brouwer & Law Advocatuur B.V. is in (1083 HN) Amsterdam aan de Barbara Strozzilaan 101 (Gebouw Spaces Zuidas).
 3. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de gegevens verstrekken die Opdrachtnemer nodig heeft om te voldoen aan wettelijke verplichtingen om de identiteit van cliënten of daarmee samenhangende personen vast te stellen, waaronder begrepen verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 5. Opdrachtnemer beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op basis van een verzekerd bedrag van € 1.000.000,- Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer en aan haar Verbonden Personen jegens Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico onder de verzekering. Iedere andere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is expliciet uitgesloten. Onder “Verbonden Personen” wordt in deze algemene voorwaarden begrepen: iedere ondergeschikte, (al dan niet ingeleende) werknemer, door Opdrachtnemer ingeschakelde freelancer, onderaannemer, partner, (indirect) bestuurder en/of aandeelhouder van Opdrachtnemer.
 6. Iedere aanspraak op schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, wanneer Opdrachtnemer niet binnen een jaar na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en aan haar Verbonden Personen tegen alle aanspraken van derden en voor alle daaruit voortvloeiende schade, redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de gegeven opdracht en/of handelingen die door of namens Opdrachtgever zijn verricht, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van een beroepsfout van Opdrachtnemer.
 8. Niet alleen Opdrachtnemer maar ook elke aan Opdrachtnemer Verbonden Persoon kan een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaringen, waaronder in artikel 5, 6, 7 en 10. Deze bepaling geldt als een onherroepelijk en om niet gesloten derdenbeding ten behoeve van elke aan Opdrachtnemer verbonden persoon in de zin van artikel 6:253 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
 9. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding ter zake alle door haar behandelde zaken binnen de grenzen van de wet en zoals nader uitgewerkt in Regel 3 van de Gedragsregels advocatuur die zijn vastgesteld door de Orde van Advocaten.
 10. Opdrachtnemer is bevoegd om bij te uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen. Opdrachtnemer zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar mogelijk zal Opdrachtgever over het inschakelen van derden tevoren worden geraadpleegd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden (m.u.v. ondergeschikten voor zover dit uit de wet voortvloeit). Opdrachtnemer wordt hierbij door Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 11. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Opdrachtnemer vast te stellen uurtarieven, te vermeerderen met btw (indien van toepassing).
 12. Door Opdrachtnemer gemaakte kosten (zoals koerierskosten, reis- en verblijfkosten, registratiekoesten, griffierechten en andere kosten) zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden separaat in rekening gebracht.
 13. Werkzaamheden worden in principe maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling kan door Opdrachtnemer aanspraak worden gemaakt op wettelijke rente en incassokosten.
 14. Opdrachtgever kan de opdracht op elk moment beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan zijn contactpersoon bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan de opdracht door middel van een schriftelijke mededeling beëindigen met een opzegtermijn van veertien dagen, of met onmiddellijke ingang ingeval van een onoverkomelijk verschil van inzicht over de behandeling van de zaak of wanneer Opdrachtgever na aanmaning in gebreke blijft met de betaling van een declaratie.
 15. Opdrachtnemer is gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten in geval Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van een declaratie voor de desbetreffende opdracht of enige andere opdracht die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is verleend.
 16. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waaronder geschillen over de toepasselijkheid en de geldigheid van deze algemene voorwaarden (alsmede deze bepaling over de rechtskeuze), is exclusief onderworpen aan Nederlands recht.
 17. Op de werkzaamheden van Opdrachtnemer en aan haar verbonden advocaten is de kantoorklachtenregeling van Brouwer & Law Advocatuur B.V. van toepassing, die te vinden is op de website www.brouwerlaw.nl. Opdrachtnemer is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 18. Onverminderd artikel 17 hierboven is de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die op grond van of in verband met een opdracht ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan en niet-contractuele verbintenissen.
 19. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten van Opdrachtnemer.
 20. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van verschil van interpretatie is de Nederlandse tekst bindend. De algemene voorwaarden zijn te downloaden via de website www.brouwerlaw.nl.

Bekijk de tarieven

Lees het blog

Neem contact op